Dailidė

Dailidės modulinė profesinio mokymo programa
Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

Modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas T32073211
Mokymosi trukmė – 1 metai, 50 kreditų

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Dailidės profesinio mokymo diplomą (III kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi
Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (50 mokymosi kreditų):

  • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dailidės), 5 mokymosi kreditai.
  • Medienos apdirbimas ir medinių gaminių gamyba, 10 mokymosi kreditų.
  • Medinių gaminių bei konstrukcijų montavimas ir remontas, 20 mokymosi kreditų.
  • Statinio konstrukcijų apdaila medienos gaminiais, 10 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

 DARBO APRAŠYMAS Dailidės modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dailidei parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias statybos objekte veiklas, apdirbti medieną ir gaminti medinius gaminius, montuoti ir remontuoti medinius gaminius bei konstrukcijas, apdailinti statinio konstrukcijas medienos gaminiais.

Asmuo, įgijęs dailidės kvalifikaciją, galės dirbti statybos objekte arba vykdyti individualią veiklą.

Dailidės veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu lauke ir patalpose. Dailidė dirba su staklėmis, kėlimo, krovimo mechanizmais, aukštyje.

Darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, medienos apdirbimo įrankiai, įranga ir staklės, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiai, paaukštinimo įranga ir kt.

Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, dailidės darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais.

Dailidė dirba grupėje arba individualiai. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas planuoti laiką, nustatyti defektus, dirbti komandoje.

Dailidė užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Dailidė geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Dailidės kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi statybos objekte, stalių dirbtuvėse arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.