Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas*

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas T43092201

Mokymosi trukmė – 7 mėnesiai, 35 kreditai

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesinio mokymo diplomą (IV kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (35 mokymosi kreditai):

  • Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, 15 mokymosi kreditų.
  • Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą, 15 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

 

DARBO APRAŠYMAS Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.

Asmuo, įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūrai ir ugdymui užtikrinti.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkos palaikymo reikalavimais, bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, garantuoja asmens duomenų apsaugą, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, profesinės etikos normų, vertybių, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi  vaikų darželiuose.