Informacija dėl karantino

Dėl ugdymo proceso organizavimo

Nuo 2020 m. gegužės 25 d.:

  • vyks neformaliojo švietimo (būrelių), kursų suaugusiems užsiėmimai mokykloje;
  • profesinis mokymas grįžta į dirbtuves ir laboratorijas (dirbama pagal tvarkaraštį);
  • prasideda konsultacijos abiturientams prieš brandos egzaminus iš anksto susitarus su mokytoju, kad nesusidarytų didelis mokinių srautas.
  • Mokiniai ir mokytojai dalyvauja užsiėmimuose su apsaugos priemonėmis: kaukėmis ir pirštinėmis, naudojasi dezinfekavimo skysčiu, patalpos vėdinamos po kiekvieno užsiėmimo.

 

Nuo 2020 m. birželio 1  d.:

  • 9, 10, 11 klasių mokiniai bendrojo ugdymo dalykus mokosi nuotoliniu būdu,  mokymosi spragų turinčius mokinius mokytojai konsultuos individualiai. Grupių/ klasių vadovai  informuos mokinius apie konsultacijas. Šių klasių mokslo metus baigia 2020 m. birželio 19 d;.                                                                                                                                  
  • 12 klasių mokiniams egzaminų sesija vyks Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-365 ,,Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo“ numatyta tvarka.

______________________________________________________

Prisijungimo prie elektroninio dienyno Veritus, Moodle ir kitais IT klausimais mokinius, mokytojus ir mokinių tėvus nuo 8,00 - 17,00 valandos konsultuoja IT specialistas Andrius Radionovas elektroniniu paštu a.radionovas@gmail.com

Dėl karantino

Remiantis LR  vyriausybės nutarimu nuo š. m. kovo 16 d. iki balandžio 13 d. mokykloje skelbiamas karantinas. Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus tęsiamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. Apie ugdymo tvarką galėsite sužinoti mokyklos svetainėje, skaitydami pranešimus elektroniniame dienyne Veritus.
Kilus neaiškumams, susisiekite su grupės/ klasės vadovu, dalyko mokytoju, administracija.

______________________________________________________

Mokinių atostogos Š. m. kovo 16-27 dienomis

Zarasų profesinės mokyklos bendruomenė per mokinių atostogas ruošiasi organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu nuo kovo 30 d. Reikalinga  informacija mokytojams, mokiniams bus talpinama mokyklos internetinėje svetainėje. Mokinius ir tėvus apie nuotolinį mokymą informuosime iki kovo 25 d. Veritus dienynas bus pagrindinis informacijos šaltinis. Jame skelbsime užduotis, mokiniai galės naudotis Moodle, Educa ir kitomis nuotolinio mokymosi aplinkomis.
Mokyklos administracija pasiruošusi padėti kiekvienam, kuriam reikalinga pagalba. Sekite naujienas.
IT specialistas Andrius Radionovas teiks konsultacijas dėl jungimosi prie nuotolinio mokymosi aplinkos Moodle ir kitais IT klausimais elektroniniu paštu a.radionovas@gmail.com