IstorijaIstorija (LT)
Edukacinių erdvių kūrimas Zarasų profesinėje mokykloje. Trumpa istorija.
   2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus universiteto botanikos sodu organizavo pirmąją tarptautinę konferenciją „Žaliosios edukacinės erdvės ir ugdymo procesas: gerosios patirties sklaida“. Šioje konferencijoje pranešimą ,,Prieskoninių ir vaistinių augalų pievelė ir kitos edukacinės erdvės“ skaitė mūsų mokyklos vyr. profesijos mokytoja Janina Čepelionienė.
   2014 m. Geriausiai tvarkomų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso nugalėtojų apdovanojimų metu Zarasų žemės ūkio mokyklai įteikta pirmoji ,,Atminimo lentelė“.  Tarptautinėje konferencijoje „Žaliosios edukacinės erdvės ir ugdymo procesas: gerosios patirties sklaida“ mokytoja Donata Radionova skaitė pranešimą ,,Žaliosios klasės Zarasų žemės ūkio mokyklos parkelyje“. Rugsėjo 17–21 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizavo mokymus „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Berlyno ir Potsdamo visuomenės švietimo institucijų patirtimi“. Vokietijoje vykę mokymai buvo skirti Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso bei tęstinio projekto Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje nugalėtojams. Į Vokietiją vyko mokyklos darbuotojos Donata Radionova ir Loreta Naujokaitienė.
   2016 m. konkurse Zarasų žemės ūkio mokykla laimėjo II vietą tarp profesinio mokymo įstaigų. Tarptautinėje konferencijoje „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas – edukacinių erdvių kūrimo naujovės ir geroji mokyklų patirtis“ pristatėme stendinį pranešimą ,,Sudėliok, susodink, suprask!“. 2016 m. rugsėjo 20-25 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizavo praktikumą ,,Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Austrijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių patirtimi“ geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso nugalėtojams bei tęstinio projekto ,,Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ dalyviams.  Į mokymus, skirtus pedagogams, kuriantiems edukacines erdves, buvo kviečiama po vieną mokyklos nugalėtojos atstovą. Praktikumo dalyviai Austrijoje lankėsi nacionaliniame klintinių Alpių parke, susipažino su teminiais Hirštėteno gėlių sodais, Vachau slėnio mažų gyvenviečių želdinimo ir tvarkymo tradicijomis, Melko vienuolyno prancūziško stiliaus parku. Taip pat lankėsi Austrijos mokyklų kuriamuose soduose, gėlynuose, sėmėsi idėjų apžiūrėdami gamtines ekspozicijas. Edukacinės išvykos metu praktikumo dalyviai apibendrino apžiūros-konkurso rezultatus, aptarė vertinimo kriterijus ir jų tobulinimo galimybes, pristatė savo mokyklų edukacines erdves, ateities vizijas.
   2017 m. Konferencijoje „Edukacinės erdvės švietimo įstaigose – pažinimo, kūrybos ir vadybos darna“ pristatėme stendinį pranešimą apie mokyklos oranžerijos įkūrimą ir panaudojimą edukacijai. Sukurtas filmas apie mokyklos edukacines erdves. (nuoroda). Liepos 11-15 dienomis tarptautiniuose mokymuose ,,Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Vengrijos ir Rumunijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių patirtimi“ dalyvavo profesijos vyr. mokytoja Janina Čepelionienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė. Mokymų metu dalyviai keliaudami siauruku susipažino su bukų miškais, edukacinių erdvių kabančiuose soduose formavimu ir terasų panaudojimo galimybėmis aplinkų kūrime. Viena mokymų diena buvo skirta Vengrijos floros ypatumams, stepių augalijai, o pažintis su Aleksandro Borza Kluj-Napoka universiteto botanikos sodu Rumunijoje parodė galimybes augalų geografiniam išdėstymui. Grįždami namo seminaro dalyviai pristatė edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų idėjas mokyklų aplinkoje.
   2018 m. spalio 18 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode vyko 6-oji tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“.   Konferencijoje buvo pristatytas mūsų mokyklos stendinis pranešimas ,,Sliekynės įrengimas Zarasų žemės ūkio mokykloje“, kurį parengė profesijos mokytoja Donata Radionova. 2018 m. įrengtas rožynas prie mokyklos valgyklos, informacinis inkilų stendas šalia mokyklos žaliosios klasės. 2018-04-04 organizuotas seminaras ,,Edukacinių erdvių įkūrimas Zarasų žemės ūkio mokykloje. Gerosios patirties sklaida“  miesto švietimo įstaigų atstovams. 2018 m. gegužės 23-25 d. Zarasuose Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Zarasų žemės ūkio mokykla organizavo respublikinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą ,,Unikalūs edukacinių erdvių patirties naudojimo ir kūrimo sprendimai“. 2018 m. Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurse mokykla tapo nugalėtoja A kategorijoje. Konferencijos ,,Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ metu pasidalinta gerąja patirtimi įgyta 2018 m. rugsėjo 17-22 d., kai mokyklų edukacinių erdvių konkurso prizininkai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose ,,Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas remiantis Čekijos ir Vokietijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi“ Dalyvius lydėjo LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis ir metodininkė Stasė Mameniškienė. Mūsų mokyklai atstovavo profesijos mokytojas Vytautas Kruopis. 2018 m. mokykla tapo Sveikatą stiprinančia mokykla (Pažymėjimas 2018-04-24, Nr. SM-493), kurios tikslas stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.
   2019 m. birželio 11 d. mokykla organizavo seminarą, ,,Edukacinės erdvės Zarasų švietimo įstaigų aplinkose“, kurio metu Zarasų ,,Santarvės“ pradinės mokyklos, Zarasų ,,Lakštingalos mokyklos“ ir Zarasų profesinės mokyklos atstovai pasidalino darbo patirtimi, keitėsi inovatyviomis idėjomis kuriant edukacines erdves ir didaktines priemones bei jas naudojant ugdomajame procese.
2019 m. rugsėjo-spalio mėnesiais mokyklos bendruomenė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro kvietimu dalyvavo iniciatyvoje ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“ ir iš 228 dalyvavusių mokymo įstaigų pateko į 10-ties aktyviausiųjų sąrašą.
2019 m. spalio mėn. 17 d. tarptautinėje konferencijoje ,,Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės įvairovės žmogaus sveikatos ir mitybos aspektai“ pristatėme stendinį pranešimą ,,Netradicinė aplinka - įdomesnis mokymasis ir geresnė sveikata“. 2019 m. gruodžio 9 d. Zarasų profesinė mokykla organizavo kalėdinių dekoracijų seminarą-kūrybines dirbtuves, į kurį pakvietė Zarasų miesto įstaigų atstovus.
   2020 m. Žurnalas ,,Rasos“, 2020 m. vasario 19-kovo 3 d., Nr. 4 (540) išspausdino Giedrės Mičiūnienės straipsnį ,,Mokykla gamtos prieglobstyje“ apie mokyklos edukacines erdves, gamtos ekspozicijas, skirtas mokinių ugdymui, estetinio skonio lavinimui, mokymosi motyvacijos didinimui.
History (EN)
Creation of educational spaces in Zarasai Vocational School. Short story.
On the 14th of November,  2013, the Lithuanian Center for Non-formal Education of Students, together with the Botanical Garden of Vilnius University, organized the first international conference “Green Educational Spaces and the Educational Process: Dissemination of Good Practice”. At this conference, the senior teacher of our school Janina Čepelionienė read the report “Lawn and Medicinal Plants Lawn and Other Educational Spaces”.
2014. During the awards of the inspection and competition for the best managed educational spaces, the first “Memorial Table” was given to Zarasai Agricultural School. In September 17-21th, the Lithuanian Center for Non-formal Education of Students organized training “Preconditions for Improving the Quality of Educational Spaces in Lithuanian Educational Institutions, Based on the Experience of Public Education Institutions in Berlin and Potsdam”. The school employees Donata Radionova and Loreta Naujokaitienė took place in the training in Germany.
In the competition in 2016 Zarasai Agricultural School won the 2nd place among vocational training institutions. At the international conference "Educational Spaces and the Process of Education - Innovations in the Creation of Educational Spaces and Good Practices of Schools", we presented a poster report "Compose, plant, understand!". On the 20-25th  of September 2016 The Lithuanian Center for Non-formal Education of Students organized a practicum “Assumptions for Improving the Quality of Educational Spaces in Lithuanian Educational Institutions Based on the Experience of Austrian Public Education Institutions and Public Educational Spaces” for the winners of the best managed schools environment. One representative of the school-winner was invited to the training. During the educational trip, the participants of the practicum summarized the results of the examination-competition, discussed the evaluation criteria and the possibilities of their improvement, presented the educational spaces and future visions of their schools.
2017. At the conference “Educational Spaces in Educational Institutions - Cohesion of Cognition, Creativity and Management” the school presented a poster report on the establishment and use of the school orangery for education. A film about the school's educational spaces has been made. (link). On the 11-15th of July, the senior teacher of the school Janina Čepelionienė and deputy director for education Lilija Zajančkauskienė participated in the international training “Assumptions for Improving the Quality of Educational Spaces in Lithuanian Educational Institutions, Based on the Experience of Hungarian and Romanian Public Educational Institutions and Public Educational Spaces”. During the training, the participants got acquainted with the beech forests, the formation of educational spaces in hanging gardens and the possibilities of using terraces in creating environments. One day of training was devoted to the peculiarities of the Hungarian flora, the steppe vegetation. The participants of the seminar presented the ideas of educational spaces and nature expositions in their school environment.
On the 18th of October 2018, the 6th international conference "Educational Spaces and the Process of Education" was held in the Botanical Garden of Vilnius University. At the conference, a poster report of our school “Installation of a earthworm farm at Zarasai Agricultural School” was made and presented by our teacher Donata Radionova. In 2018 there was a rosary planted next to the school canteen and an informational nesting-box stand arranged next to the school green class. In April 4th, 2018, a seminar “Establishment of Educational Spaces in Zarasai Agricultural School. Dissemination of good practice” was organized for representatives of Zarasai city educational institutions. In May 23-25th, 2018, in Zarasai, the Lithuanian Center for Non-formal Education of Pupils and Zarasai Agricultural School organized a national qualification improvement seminar “Unique Solutions for the Use and Development of Educational Spaces”. Our school became the winner in category A in the competition „School Educational Spaces 2018“.
In 2018 Zarasai Agricultural school has become a Health Promoting School (Certificate 24/04/2018, No. SM-493), the aim of which is to strengthen the physical, mental and spiritual health of students and other members of the school community, deepen health knowledge and develop healthy lifestyle skills.
In June 11th, 2019, our school organized a seminar “Educational Spaces in the Environment of Zarasai Educational Institutions”. During this event the representatives of Zarasai Santarvė Primary School, Zarasai Lakštingala School and Zarasai Vocational School shared their work experience, exchanged innovative ideas and created educational spaces and didactic tools and used them in the educational process. In October 17th, 2019, at the international conference “Education in Educational Spaces: Aspects of Biodiversity for Human Health and Nutrition”, our school presented a poster report “Non-traditional environment - more interesting learning and better health”. In December 9th, 2019, Zarasai Vocational School organized a seminar-creative workshop on Christmas decorations.
2020. The magazine „Rasos“ (February 19-March 3, 2020, No. 4 (540)) published Giedrė Mičiūnienė's article “The School in the Shelter of Nature”. The article was about Zarasai Vocational school's educational spaces, nature expositions for education,  the development of aesthetic taste, and the increase of learning motivation.