Naujienos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

2020 03 25

 PATVIRTINTA
Zarasų profesinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. V-25

 

ZARASŲ PROFESINĖ MOKYKLA

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (toliau – Taisyklės) yra skirtos Zarasų profesinės mokyklos (toliau - Mokykla) bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. Taisyklės parengtos vadovaujantis ,,Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“,  patvirtintomis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 ,,Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, ,,Rekomendacijomis dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, patvirtintomis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-396 ,,Dėl rekomendacijų dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu mokykla gali ugdyti visus mokinius. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

3. Mokykla Taisyklėse pateikia aiškią informaciją apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbą mokiniai,  jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

4.Taisyklės skelbiamos Mokyklos internetinėje svetainėje.

5. Mokykla iki kovo 25 d. įsivertina mokyklos galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, susitaria dėl mokymo nuotoliniu būdu Taisyklių, iki š. m. kovo 27 d. parengia ir sukaupia skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, planuoja profesinio mokymo turinio įgyvendinimą nuotoliniu būdu, mokytojai sukaupia, atnaujina, pagal galimybes nuolat pildo skaitmeninę mokomąją medžiagą.

 

II SKYRIUS

 PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

 

6. Siekdama pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, Mokykla:

6.1. įsivertina Mokyklos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį;

6.2. Grupų/ klasių vadovai surenka informaciją ir įvertina, ar visi mokiniai turi prieigą prie programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, ir informuoja direktoriaus pavaduotoją  ugdymui iki š. m. kovo 23 d.;

6.3. paskiria IT specialistą skaitmeninių technologijų administratoriumi, kuris teiks konsultacijas mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais;

6.4. paskelbia mokyklos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai gali kreiptis į IT specialistą dėl techninės pagalbos;

6.5. rengia pasitarimus mokykloje ir su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bendraudami telefonu ir elektroniniu paštu.

6.6. nutaria:

6.6.1. komunikuojant mokytojams ir mokiniams naudoti nuotolinę mokymosi aplinką Moodle, Educa laikantis Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Zarasų profesinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-69  ,,Dėl Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimo”;

6.6.2. už duomenų saugos taisyklių laikymąsi atsakingas asmens duomenų apsaugos pareigūnas;

6.6.3. organizuodama ugdymą numato:

6.6.3.1. mokymosi užduotys bus skiriamos per elektroninį dienyną Veritus;

6.6.3.2. teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija mokiniams teikiama ugdymo dienyne Veritus prisegant bylas, elektroniniu paštu, per mokymosi aplinkas Moodle, Educa, programas Messenger, Youtobe;

6.6.3.3. mokytojas ar profesijos mokytojas dirba pagal patvirtintą tvarkaraštį (2020 m. vasario 3 d.- 2020 m. birželio 23 d.), mokiniai konsultuojami per Moodle,  Messenger, Skype ir kt., jiems suteikiama mokytojo pagalba ir paaiškinimai;

6.6.3.4. mokiniai skiria ne daugiau  kaip 7 val. per dieną laiko užduotims atlikti, ne daugiau  kaip 4 val. iš jų atlieka užduotis prie kompiuterio;

6.6.3.5. grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), teikiamas  per elektroninį dienyną Veritus, elektroniniu paštu, telefonu, rašant komentarus per Messenger, komentuojant per Skype;

6.6.3.6. 9, 10, 11, 12 klasių mokiniams neatlikus užduoties tris dienas, mokytojas turi informuoti grupės vadovą ar socialinį pedagogą;

6.6.3.7. elektroniniame dienyne įrašomas ne mažiau kaip 1 įvertinimas už temą (jei temą sudaro ne daugiau kaip 10 pamokų, jei daugiau - ne mažiau kaip 2 įvertinimai);

6.7. ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas.

 

III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

 

7. Mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų.

8. Mokytojai dirba nuotoliniu būdu (abipusiu šalių sutarimu) arba atvykdami į mokyklą.

9. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), užduotys gali būti pateiktos ir skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis;

10. Mokytojai gali susikurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“, Messenger grupė), kurioje visi yra kviečiami dalintis patirtimi.

11. Stebima teikiama informacija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiama informacija jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.

12. Skaityklos vedėja pagal pateiktus užsakymus skenuoja ir siunčia mokomąją medžiagą mokytojams ir profesijos mokytojams;

13. Organizuojant profesinį mokymą: teorinė ir kita mokymui(si) reikalinga medžiaga ir informacija teikiama per Moodle, elektroniniu paštu, per elektroninį dienyną Veritus;

14. Profesijos mokytojai koreguoja ilgalaikius planus dirbdami nuotoliniu būdu: šiuo laikotarpiu įgyvendina pirmiausia profesinio mokymo programų teorinio mokymo dalį;

15. Rasti galimybę profesijos mokytojms praktiniam mokymui sukurti užduotis, pateikiamas informacijos ir ryšio technologijų priemonėmis, profesinio mokymo programoje numatytiems mokymosi rezultatams pasiekti;

16. Mokykla laikosi profesinio mokymo programoje nustatytos modulių apimties ir jų įgyvendinimo sekos;

17. Mokytojai ir profesijos mokytojai atnaujina, papildo nuotoliniam mokymui naudojamas priemones (pvz., užduočių sąsiuvinius, elektronines knygas, konspektus, technologines korteles ir kt.).

16. Profesijos mokytojai daugiau dėmesio skiria bendrosioms kompetencijoms ugdyti. (Zarasų profesinės mokyklos 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų vykdomų programų įgyvendinimo plano, patvirtinto Zarasų profesinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-79 ,,Dėl Zarasų profesinės mokyklos 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų vykdomų programų įgyvendinimo plano tvirtinimo“ 1 priedas);

 

IV SKYRIUS

 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

 

18. Organizuojant nuotolinį mokymą bendrajam ugdymui:

18.1. Ugdymo programoms įgyvendinti naudojamas esamas laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turinys:

18.1.1.  Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška;

18.1.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

18.1.3. projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

18.1.4. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/);

18.1.5. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis);

18.1.6. Siūloma taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių/ įstaigų skaitmeniniu turiniu.

18.2. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais  kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan Academy (https://www.khanacademy.org/),European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų (http://lreforschools.eun.org/web/guest, https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm ir kt.)

19. Organizuojant nuotolinį mokymą profesiniame mokyme:

19.1. Profesinio mokymo programoms įgyvendinti naudojamas esamas visiems teikėjams laisvai prieinamas skaitmeninis mokymo turinys: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro tinklalapyje (www.kpmpc.lt) skelbiamos profesinio mokymo(si) išteklių suvestinės ir mokomosios literatūros sąrašas (2000–2018 m.), teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuviniai (https://www.kpmpc.lt/kpmpc/mokymo-mokymosi-istekliai-2/). Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti, pasiekiama adresu bendriejigebejimai.lt. Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema pasiekiama adresu www.smis.lt. Svetainėje smis.lt patalpintas skaitmeninis turinys, skirtas bendriesiems gebėjimams ugdyti.

19.2. Naudojamas laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomas skaitmeninis turinys bei „Erasmus+“ programos tarptautinių projektų metu parengtomis skaitmeninės mokymo priemonės (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en).

19.3. Naudojami atvirieji  ištekliai kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Švietimo internetinių išteklių platforma „edX“ (https://www.edx.org/course), Atvirų švietimo išteklių biblioteka (https://www.oercommons.org/), „Youtube“ platformoje ugdymo turinys (https://www.youtube.com/).

19.4. Sekama Nacionalinės švietimo agentūros informacinė svetainė mokykloms (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).

____________________________