Apie mokyklą

Mūsų mokykla įkurta 1973 metais, buvo pavadinta Zarasų kaimo profesinė mokykla. 1975 metais mokykloje įvestas vidurinis ugdymas. Buvo rengiami plataus profilio traktorininkai – mašinistai ir mechaninio melžimo operatorės. Mokykla vadinosi Zarasų 22-oji KPTM, 1984 metais pertvarkyta į 82 – ąją vidurinę PTM. Nuo 1988 metų mokykla tapo profesine technikos mokykla. Nuo 1989 metų mokykla vadinosi Zarasų žemės ūkio mokykla, nuo 2019 metų - Zarasų profesinė mokykla (Zarasų PM)
Zarasų profesinė mokykla – valstybės viešoji įstaiga, kurios pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. Zarasų PM - profesinio mokymo įstaiga - moderni ir konkurencinga mokykla, kurioje vykdomos pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programos, pagrindinio ir vidurinio bendrojo ugdymo programos, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, neformalaus švietimo programos. Mokykla nuolat ieško naujų, įdomių ir patrauklių sprendimų kaip tobulinti mokymo ir mokymosi kokybę, gerinti bendradarbiavimą, orientuojasi į regiono poreikius, švietimo sistemos plėtros viziją, siekia integruotis į Lietuvos ir Europos bendriją, plėtoti kitas veiklas.
Šiuo metu Zarasų profesinė mokykla vykdo formaliojo profesinio mokymo programas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 003417 (reg. Nr. 23/1730) išduotą licenciją. Turintys pagrindinį išsilavinimą siekia įgyti transporto priemonių remontininko, virėjo, svečių aptarnavimo darbuotojo specialybes. Turintys vidurinį išsilavinimą mokosi pagal socialinio darbuotojo padėjėjo, siuvėjo, masažuotojo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, virėjo, apdailininko, paramediko, šaltkalvio, transporto priemonių remontininko, floristo profesinio mokymo programas. Neturintys pagrindinio išsilavinimo gali mokytis pagal virėjo mokymo programą su socialinių įgūdžių programa. Mokykloje įgyvendinamos pirminio ir tęstinio mokymo modulinės profesinio mokymo programos. 2022-2023 mokslo metais Zarasų PM mokosi – 518 mokinių, iš jų gimnazijos skyriuje - 161 mokinys.
2022 mokslo metais Zarasų PM baigė apie 184 kvalifikuoti specialistai, 35 asmenys įgijo vidurinį išsilavinimą. Mokyklos absolventai sėkmingai įsidarbina rajono įmonėse: automobilių servisuose, prekybos įmonėse, ūkininkų ūkiuose, kitose įmonėse bei organizacijose, kuria savo įmones, dalis absolventų tęsia mokymąsi.
Mokykloje vykdomos tęstinio mokymo ir neformaliojo švietimo programos asmenų kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui. Tęstinis mokymas vykdomas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas: medienos apdirbimo staklininko, medkirčio, mūrininko, plytelių klojėjo, fasadų šiltintojo, siuvėjo, dailidės, vizažisto, svečių aptarnavimo darbuotojo, viešbučio ekonomo, siuvėjo, floristo, dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo, masažuotojo, slaugytojo padėjėjo, virėjo, plytelių klojėjo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programas, TR1, TR2 kategorijos traktorių, SM savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimo, ūkininkavimo pradmenų, želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimo modulius.
Šiuo metu vienas iš Zarasų profesinės mokyklos prioritetų – skatinti mokyklos, įmonių ir vietos verslininkų glaudų bendradarbiavimą ruošiant įvairių profesijų specialistus. Bendradarbiaujant numatoma, kad įmonės sudaro galimybes moksleiviams atlikti praktiką realioje darbo vietoje, priima mokytis pagal pameistrystės sutartį. Šiuo metu yra sudarytos sutartys su 53 socialiniais partneriais, 60 mokinių mokosi pagal pameistrystės sutartis.
Zarasų PM pedagoginį darbą dirba – 45 pedagogai, iš jų: 3 metodininkai, 16 vyresniųjų mokytojų, 13 mokytojų, 3 neatestuoti mokytojai. Mokykloje dirba 87 darbuotojai: 2 socialiniai pedagogai, 1 neformaliojo švietimo organizatorius, 2 vairavimo instruktoriai, 35 darbuotojai  – aptarnaujantis personalas. Vienas iš mokyklos strateginių tikslų – siekti, kad mokytojų bendruomenės daugumą sudarytų mokytojai ir profesijos mokytojai, norintys tobulėti, siekiantys gerų rezultatų. Mokyklos darbuotojai nuolat tobulina kvalifikaciją, siekia vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko kvalifikacinės kategorijos, vyksta aktyvi metodinė veikla, gerąja patirtimi dalijamasi specialybės ir bendrojo ugdymo dalykų metodinėse grupėse.
Zarasų profesinė mokykla nuo 2018 metų yra sveikatą stiprinanti mokykla ir vykdo Sveikatos stiprinimo programą „Sveikata, saugumas ir patogumas – mokslo, darbo ir poilsio dermė“ 2018 – 2022 metais,  kurios tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.
Nuo 2013 m. Zarasų profesinė mokykla dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  organizuojamuose edukacinių erdvių kūrimo konkursuose ir konferencijose. 2014 metais konkurse laimėta pirmoji vieta, 2016 metais tarp profesinio mokymo įstaigų laimėta II vieta, 2018 ir 2021 metais Nacionaliniame mokyklų edukacinių erdvių konkurse tarp A kategorijos mokyklų užimta I-oji vieta. Mokykloje įrengta oranžerija, rožynas prie mokyklos valgyklos, informacinis inkilų stendas šalia mokyklos žaliosios klasės, sliekynė naudojami edukacijai. Suprojektuotas  ir įkurtas Žuvų parkas prie mokyklos, Zarasų rajono savivaldybės prieigų želdynas su mažosios architektūros elementais ir apšvietimu, mokyklos stogo dalis apželdinta, įrengti laivo formos vazonai, suoleliai, takai. Miesto ir respublikos švietimo įstaigų atstovams mokykloje vyko seminarai apie edukacinių erdvių įkūrimą ir panaudojimą, apie mokyklos edukacines erdves sukurtas filmas.
Zarasų profesinės mokyklos kokybės politika yra integrali strateginio švietimo plano dalis. Įgyvendinant kokybės politiką siekiama vadybos sistemos atitikties ISO 9001:2015 standartui, užtikrinant mokinių, absolventų, mokinių tėvų ir globėjų, personalo, darbdavių ir visuomenės poreikių tenkinimą.
Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje: ERASMUS + ,,Profesinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-00077356.
 2022 m. dalyvavome Ežerų krašto organizuojamuose Matrix CREAzone Verslumo mokymuose, kurių metu 30 mokyklos mokinių dalyvavo paskaitų cikle, dirbo komandinį darbą ir susipažino su verslo kūrimo galimybėmis, bendravimo su klientais etika, kūrė verslo ir rinkodaros planus.
Dalyvaujame The Duke of Edinburgh“s International Award (DofE) programoje – pasaulyje pirmaujančioje neformaliojo švietimo programoje, skirtoje jaunimui nuo 14 iki 24 metų. Programos esmė – įveikti asmeninius iššūkius, kurie suteiktų praktinių gyvenimiškų ir karjerai naudingų įgūdžių, ugdytų drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę.
Mokykla – Europos parlamento ambasadorė MEPA. Programos tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės.
Mokykloje taip pat vyko baigiamoji Matrix Creatzone stovykla kurioje dalyvavo 140 dalyvių iš Lietuvos bei Latvijos.
Zarasų PM turi mokomuosius, ūkinius pastatus, praktinio mokymo centrą, vairavimui skirtą aikštelę, stadioną, mokomajame korpuse yra biblioteka ir skaitykla, mokykloje - sporto, aktų salės. Mokiniai, atvykę mokytis iš atokesnių Zarasų rajono vietų ir aplinkinių rajonų, gyvena mokyklos bendrabutyje.
2022 m. Zarasų profesinėje mokykloje veikė 3 NVŠ programos: ,,Nepatogus kinas“, ,,Floristikos menas“, ,,Šokio magija“.
Baigtas projektas ,,Atsinaujinančių elektros energijos šaltinių įdiegimas Zarasų profesinėje mokykloje‘‘ Nr. KKS-SS 269(2020), saulės elektrinė veiklą pradėjo rugsėjo 30 dieną.
Mokykla kasmet gražėja: apdailininkų praktinių užsiėmimų ir technikos remonto dirbtuvėse išlygintos, nuglaistytos ir nudažytos sienos, atnaujinti langų angokraščiai, praktinio mokymo patalpose svečių aptarnavimo darbuotojo mokymo programos praktiniam mokymui vonios kambariuose išklijuotos plytelės, nuglaistytos ir nudažytos kambarių sienos, koridoriuje įrengtos reljefinės lubos, sienos paruoštos dažymo darbams.
Zarasų PM aprūpinta būtiniausiais praktinio mokymo įrenginiais, mokymo priemonėmis. Kasmet įsigyjama naujos įrangos mokymui. 2022 m. įsigytas automobilis Ford Focus B kategorijos vairuotojams ruošti, trąšų barstytuvas, baldai ir įranga svečių aptarnavimo patalpai. 8 teorinio mokymo kabinetuose yra išmaniosios lentos, mokymo reikmėms naudojama 80 planšetinių, nešiojamųjų, stacionarių kompiuterių. Bibliotekos knygų fonde – daugiau kaip 4000 knygų, 6000 vadovėlių, 12 elektroninių išteklių, užsakomi  periodiniai leidiniai.
Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose respublikos, apskrities, rajono konkursuose, olimpiadose, varžybose. Vyksta aktyvi socialinė, prevencinė, pažintinė, projektinė veikla, bendradarbiaujame su Panevėžio, Utenos, Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos apskričių profesinio mokymo centrais ir mokyklomis. Mokykla turi tvirtas tradicijas, o jos bendruomenė yra pakankamai profesionali, susitelkusi, pasirengusi įgyvendinti strateginius tikslus.