VeiklaMisija
Rengti savarankiškus specialistus, pasirengusius kompetentingai profesinei veiklai, gyvenimui ir darbui nuolat besikeičiančiomis rinkos sąlygomis įvairiose visuomenės veiklos ir darbo srityse.
Filosofija ir vertybės

Zarasų profesinė mokykla ugdo dorą ir pilietišką žmogų, pasiryžusį mokymuisi visą gyvenimą, nuolatiniam savęs tobulinimui, gebantį kritiškai įvertinti savo galimybes ir polinkius, siekiantį įprasminti save. Visi mokyklos bendruomenės nariai kuria demokratiškus, tarpusavio pagarba grįstus santykius, vertina asmenybės saviraišką, plėtoja žmogiškuosius išteklius ir kompetencijas.

Vizija
Zarasų profesinė mokykla – moderni ir konkurencinga mokykla, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, neformalaus švietimo paslaugas, turinti gimnazijos skyrių, besiorientuojanti į regiono poreikius, švietimo sistemos plėtros viziją, siekianti integruotis į Lietuvos ir Europos bendriją. Tai atvira, lanksti ir kūrybiška, besimokanti ir auganti organizacija, savo veiklą grindžianti aukštos kokybės principais.