PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Teisės aktai:

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos statymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešėjai

Pranešėju laikomas asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Zarasų profesinėje mokykloje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija (Lietuvos Respublikos prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

Pažeidimas

Pažeidimu laikoma Zarasų profesinėje mokykloje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Zarasų profesine mokykla.

Informacijos apie pažeidimus teikimo atvejai

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Administracijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • Administracijai per vidinį kanalą (vienu iš žemiau nurodytų informacijos apie pažeidimą pateikimo būdų);
 • kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai (pasirinktinai atvykus į Generalinę prokuratūrą arba Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių apygardos prokuratūrą arba pateikti informaciją prokuratūrai paštu, arba elektroniniu paštu: praneseju.apsauga@prokuraturos.lt);

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą mokykloje bei vidinio kanalo adinistravimą – Šarūnė Ketlerienė, mokymo dalies administratorė.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Administracijoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • · tiesiogiai atvykęs į Mokyklą jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą;

 • · atsiųsti pranešimą Mokyklos elektroninio pašto adresu zzumantikorupcija@gmail.com;
 • · atsiųsti asmens pasirašytą pranešimą paštu Mokyklai adresu Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r. Siunčiant pranešimą paštu, po Mokyklos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

 Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją pateikia užpildydamas pranešimo apie pažeidimą formą. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, neturi galimybės užpildyti nustatytos formos pranešimo, gali būti surašytas laisvos formos pranešimas, kuriame privaloma nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Administracijos kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

DĖMESIO! Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje  yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.