Pagalba mokiniams ir tėvams

 

"Drąsus ne tas, kuris nieko nebijo. Drąsus tas, kuris daro bijodamas – kreipkis pagalbos!“

„Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, bet atliktų su didele meile.“ (Motina Teresė)

    Aistė Lingienė
Psichologė

Darbo laikas
4 kabinetas 

Savaitės dienos Kontaktinis
darbo laikas

Pietūs

Nekontaktinis darbo
laikas
Pirmadienis 8.30 – 15.00

12.00 –12.30

15.00 – 18.00
Antradienis  11.00 – 16.00 12.00 – 12.30 16.00 – 18.30 
Trečiadienis 8.30 – 15.00 12.00 – 12.30 15.00 – 18.00
Ketvirtadienis  10.30 – 16.00 12.00 – 12.30 16.00 – 18.00
Penktadienis - - -

Kontaktai
Telefonas +370-385-30502

                                 

Monika Kairienė
Soc. pedagogė

Darbo laikas
8 kabinetas 

Savaitės dienos Kontaktinis
darbo laikas

Pietūs

Darbo laikas su tarnybomis
ir dokumentais
Pirmadienis 8.00 - 12,00

12.00 –12.30

12.30 – 16.30
Antradienis  8.00 - 12,00 12.00 – 12.30 12.30 – 16.30
Trečiadienis 8.00 - 12,00 12.00 – 12.30 12.30 – 16.30
Ketvirtadienis 8.00 - 12,00 12.00 – 12.30 12.30 – 16.30
Penktadienis - - -

Kontaktai
Telefonas +370-385-30502Psichologinės pagalbos paskirtis

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui geriau pažinti save, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

- nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

- stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;

- padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.

Mokyklos psichologo veiklos sritys

                      - Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

- Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.

- Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

- Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikių įvertinimas (mokyklos bendruomenių grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu ir tik gavus Pagalbos gavėjo sutikimą.

Socialinės pedagoginė pagalba

Socialinės pedagogės tikslas – Mokinio gerovė !

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo veikla grindžiama šiais principais: mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, mokinio dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo.

 

Mokyklos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:             

1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius;

2. konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas  su mokytojais, grupių, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), psichologu, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis;

5. šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;

6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;

7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

9. rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę - pedagoginę pagalbą;

10. tvarko ir pildo darbo dokumentus.