Tarybos ir metodinės grupėsDarbo taryba

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. į Zarasų profesinės mokyklos Darbo tarybą išrinkti:

Darius Bertulis, profesijos mokytojas, vairavimo instruktorius

Loreta Guogienė, viešųjų pirkimų organizatorė

Eigilė Strui, metodininkė, profesijos mokytoja

Mokyklos taryba (savivaldos valdymo organas)

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos tarybos pirmininkė -

Edita Kondratavičiūtė
edita.kondrataviciute@zarasupm.lt

Nariai:

  

Mokytojų atstovai -

Romualda Gudonienė

 

Donata Radionova 

Mokinių tarybos atstovai -

Greta Žiemytė (23SV1 gr.) 

 

Eglė Semionovaitė (10A kl.) 

 

Kristupas Guščius (9ŠA1 gr.) 

Mokinių tėvų (rūpintojų) atstovai -

Jekaterina Gasparavičienė 

 

Ieva Čiblytė 

 

Brigita Laurinavičienė 

Vietos bendruomenės atstovai -

Ingrida Tatarūnė 

 

Julija Goštautaitė - Adomavičienė 

 

Marytė Repečkienė

Nuostatai

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė - Kondratavičiūtė Edita, bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Monika Kairienė, socialinė pedagogė;

Komisijos sekretorė - Rima Vaicekauskė, bibliotekos vedėja.

Nariai:

Lingienė Aistė, psichologė;

Radionova Donata, 10A kl. vadovė;

Gluchov Maksim, 9 kl. vadovas;

Gasparavičienė Jekaterina, tėvų atstovė. 

 

DARBO REGLAMENTAS

Metodinės grupės

SPECIALYBĖS PROGRAMŲ METODINĖ GRUPĖ

Metodinės grupės veikloje dalyvauja Technikos priežiūros verslo darbuotojo, Virėjo, Apdailininko, Apdailininko (statybininko), Svečių aptarnavimo darbuotojo, Siuvėjo, Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, Masažuotojo, Socialinio  darbuotojo padėjėjo, Paramediko, Staliaus, Šaltkalvio, Finansinių paslaugų teikėjo, Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programų profesijos mokytojai. Metodinės grupės pirmininkė – Donata Radionova, profesijos mokytoja metodininkė.

 Specialybės programų metodinės grupės tikslai ir uždaviniai:

 1. Nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus, nustatyti metodinės grupės veiklos prioritetus.
 2. Analizuoti atskirų dalykų ir modulines profesinio mokymo programas, aprobuoti mokomųjų dalykų ilgalaikius planus ir teikti rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų patvirtinimo.
 3. Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.
 4. Konsultuoti mokytojus apie pedagoginių problemų sprendimo būdus ir darbo metodiką.
 5. Teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojui ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjui, praktinio mokymo vadovui ir mokytojų susirinkimui.
 6. Sudaryti sąlygas specialybės programų mokytojams kelti profesinę kvalifikaciją, organizuoti dalykinius pasitarimus, renginius, ekskursijas, tuo pačiu  skleisti specialybės dalykų mokytojų gerąją patirtį mokykloje, rajone, respublikoje,  užsienyje.
 7. Teikti pasiūlymus Zarasų profesinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijai dėl specialybės dalykų mokytojų, norinčių įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, atestavimo.
 8. Tobulinti ir plėsti mokymo ir mokymosi medžiagą pamokų ir nuotolinio mokymo efektyvinimui, mokinių aktyvinimui.
 9. Išanalizuoti asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatų neigiamus pokyčius ir įtakojančias priežastis, trukdančias mokiniams pasiruošti  asmens įgytų kompetencijų vertinimui.
 10. Gerinti ugdymo proceso kokybę.

 Prioritetai:

 1. Saugios  ir sveikos aplinkos kūrimas, taikant netradicinius ugdymo būdus bei priemones.
 2. Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas. Aktyvių mokymo metodų naudojimas.
 3. Mokinių pažangumo ir lankomumo gerinimas. Gabių mokinių gebėjimų stebėjimas, akcentavimas ir stiprinimas.
 4. Namų darbų skyrimo ir mokinių pažangumo vertinimo sistemos plėtojimas.
 5. Mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimas.
 6. Technologijų mokyklinio brandos egzamino organizavimas.
 7. Kryptingas mokytojų kompetencijos tobulinimas.
BENDROJO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Metodinės grupės veikloje dalyvauja visi bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, pirmininkė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Edita Kondratavičiūtė.

 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Teikti mokiniams kokybišką mokymą, sudaryti sąlygas atskleisti savo gebėjimus,
 2. gerinti mokyklos mikroklimatą, atnaujinti infrastruktūrą;
 3. Nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus, nustatyti grupės metodinės veiklos prioritetus;
 4. Nagrinėti dalykų ugdymo programas, aprobuoti mokomųjų dalykų ilgalaikius planus ir teikti rekomendacijas;
 5. Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus;
 6. Konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;
 7. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo;
 8. Pedagogų atestacijos komisijai teikti pasiūlymus dėl mokytojų, norinčių įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, atestavimo;
 9. Užtikrinti darnų ryšį tarp mokytojų ir mokinių sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi;
 10. Siekti, kad pamokos vyktų netradicinėse ir edukacinėse erdvėse, naudoti daugiau aktyvinančių mokymo metodų;
 11. Gerinti ugdymo kokybė dirbant nuotoliniu būdu
 12. Aktualu - namų darbų skyrimo, tikrinimo ir vertinimo sistemos plėtojimas, gerosios patirties sklaida organizuojant atviras pamokas.

 VEIKLOS PRIORITETAI

 

 1. Pažangumo ir lankomumo gerinimas.
 2. Mokinių pažangos vertinimo būdai gerinant mokymo rezultatų kokybę, dirbant nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
 3. Atnaujintų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų analizė ir dokumentų, susijusių su ugdymo procesu, kūrimas, naujinimas.
 4. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas taikant netradicinius ugdymo būdus ir priemones, mokymo individualizavimas ir diferencijavimas, mokytojų kompetencijos tobulinimas.