Tarybos ir metodinės grupėsDarbo taryba

 

Balsų pasiskirstymas už kandidatus į darbo tarybą:

 Kandidatai į darbo tarybos narius
 Balsų skaičius
Aurelija Vaitonienė 45
Miglė Blekytė 39
Darius Bertulis 32
Loreta Guogienė 31
Vanda Šaltytė-Popovienė 28
Rima Vaicekauskė 21
Rita Gerasimova 15

 

Išrinkti darbo tarybos nariai:

 Darbo tarybos nariai
 Balsų skaičius
Aurelija Vaitonienė 45
Miglė Blekytė 39
Darius Bertulis 32
Mokyklos taryba (savivaldos valdymo organas)

MOKYKLOS TARYBA

2020 m.

Mokyklos tarybos pirmininkė -

Edita Kondratavičiūtė

Nariai:

 

Mokytojų atstovai -

Inga Mikutavičienė

 

Donata Radionova

Mokinių tarybos atstovai -

Jekaterina Kapustina

 

Laura Gvozdaitė

 

Greta Miškinytė

Mokinių tėvų (rūpintojų) atstovai -

Otilija Kontrimienė

 

Laima Krauklienė

 

Nida Šedienė

Vietos bendruomenės atstovai -

Marytė Repečkienė

 

Dalia Vitkūnienė

 

Maksimas Gluchovas

Nuostatai

Ataskaita

Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai mokiniai, kuriuos vienija bendros užduotys, tikslai ir noras bendrai veikti ir savo noru bandantys užkrėsti kitus! Tikslas – mokyklą paversti vieta, kurioje galima ne tik mokytis, bet ir nuveikti kažką smagaus.

Kuo ypatinga mokinių taryba? Mokiniai išmoksta dirbti komandoje, prisidėdami prie savo pačių ir bendraamžių aplinkos gerinimo, išsiugdo socialinę atsakomybę, išmoksta planuoti savo darbus, įgyja bendradarbiavimo patirties, kuri yra svarbi numatant tolesnę savo karjerą, mokiniai jaučiasi lygiaverčiais mokyklos šeimininkais. Mokiniai – viena svarbiausių mokyklos bendruomenės sudedamųjų dalių.

Mokinių tarybos pirmininkė Jekaterina  Kapustina

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Greta Miškinytė

 


PATVIRTINTA
Zarasų žemės ūkio mokyklos
direktoriaus 2018 m. spalio 4 d.
įsakymu Nr. V-67

 

ZARASŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA
2018-2019 m. m.  

Tarybos veiklos tikslai:
     1. Skatinti mokyklos mokinių aktyvumą, stiprinti organizuotumą.
     2. Skatinti mokyklos mokinių iniciatyvas ir naudingą veiklą vietos bendruomenei.
     3. Skatinti mokyklos bendruomenės tarpusavio konsultacijas bei gerąją patirtį, rengiant projektus, dalyvaujant programose.

 Uždaviniai:

  1. Įtraukti kuo daugiau mokinių į savivaldą.
  2. Padėti organizuoti renginius ir parodas.
  3. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, atvirumą naujovėms.
  4. Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene.
  5. Rūpintis drausmės, saugumo ir tvarkos palaikymu mokykloje.
  6. Puoselėti kalbos kultūrą.
  7. Padėti išsiaiškinti mokinių problemas.
  8. Dalyvauti mokyklos projektuose.
Eil Nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas
1. Mokinių tarybos atnaujinimas. Spalis Tarybos nariai
2. Mokinių tarybos veiklos plano sudarymas. Spalis Tarybos nariai
3. Dalyvavimas Lietuvos ir Lenkijos mainų programoje Spalis Tarybos nariai
4. Dalyvavimas rajoninėje derliaus šventėje. Spalis Tarybos nariai
5. Mokytojo dienos šventė. Spalis Tarybos nariai
6. Dalyvavimas 4 – ame solidarumo bėgime „Kartu galime viską“. Spalis Tarybos nariai
7. „Mis mokykla 2018“ renginys. Lapkritis Tarybos nariai
8. Tolerancijos diena. Lapkritis Tarybos nariai
9. Sveikatingumo savaitė. Lapkritis Tarybos nariai
10. AIDS dienos minėjimas. Gruodis Tarybos nariai
11. Kalėdų eglutės įžiebimas. Gruodis Tarybos nariai
12. Valentino diena. Vasaris Tarybos nariai
13. Šimtadienis. Vasaris Tarybos nariai
14. Padėti organizuoti Užgavėnes mokykloje. Kovas Tarybos nariai
15. Veiksmo savaitė „Be patyčių“. Kovas Tarybos nariai
16. Dalyvavimas pavasarinėje aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2019“. Balandis Tarybos nariai
17. Pasaulinė diena be tabako. Gegužė Tarybos nariai
18. Paskutinis skambutis. Birželis Tarybos nariai
19. Mokinių tarybos veiklos apibendrinimas. Birželis Tarybos nariai

 

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Laimutė Tumalovičienė, gimnazijos skyriaus vedėja, atsakinga už krizių valdymą.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja - Donata Radionova, profesijos mokytoja, atsakinga už krizių valdymą.

Komisijos sekretorė - Inga Mikutavičienė, profesijos mokytoja, grupės vadovė.

Nariai:
Lilija Zajančkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už įtraukiamąjį ugdymą.

Monika Kairienė, socialinė pedagogė, atsakinga už smurto ir patyčių prevenciją.

Genė Juršienė, profesijos mokytoja, atsakinga už  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją.

Svetlana Vilkauskienė, mokinio mama, atsakinga už socialinį ir emocinį ugdymą.

Edita Kondratavičiūtė, mokytoja, klasės auklėtoja, atsakinga už stiprinimo sveikatą mokykloje programas.

Vaiko gerovės komisijoa veiklos planas

Vaiko geroves reglamentas 2019

Metodinės grupės
Specialybės programų (A) mokymo metodinė grupė jungia apdailininko (statybininko), virėjo, svečių aptarnavimo darbuotojo, kaimo turizmo organizatoriaus, logisto ekspeditoriaus, masažuotojo, slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo,  siuvėjo profesijos mokytojus. Metodinės grupės pirmininkė - Danutė Gražienė, profesijos mokytoja metodininkė.
Specialybės programų (B) mokymo metodinė grupė jungia technikos priežiūros verslo darbuotojo, technikos šaltkalvio remontininko, dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesijos mokytojus metodinės grupės pirmininkė - Janina Čepelionienė, profesijos vyr. mokytoja.
Bendrojo ugdymo dalykų mokymo metodinė grupė jungia visus bendrojo lavinimo dalykų mokytojus metodinės grupės pirmininkė - Laimutė Tumalovičienė, gimnazijos skyriaus vedėja.

Metodinių grupių tikslai ir uždaviniai:

1. Teikti mokiniams kokybišką mokymą, sudaryti sąlygas atskleisti savo gebėjimus, siekti, kad mokytojai ir profesijos mokytojai, tobulintų kvalifikaciją, siektų gerų rezultatų, gerinti mokyklos mikroklimatą:

1.1. Įgyvendinti naujas modulines profesinio mokymo programas pagal keturias švietimo sritis;

1.2. Tobulinti pamokos vadybą;

1.3. Kelti mokytojų kvalifikaciją ir skatinti dalintis gerąja patirtimi;

1.4. Siekti, kad pamokos vyktų netradicinėse ir edukacinėse erdvėse, naudoti daugiau aktyvinančių mokymo metodų;

1.5. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti pažangos diferencijuojant  ir individualizuojant mokymąsi;

1.6. Užtikrinti darnų ryšį tarp mokytojų ir mokinių sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.