Kokybės politika

PATVIRTINTA
Zarasų profesinės
mokyklos direktoriaus
2021 m. vasario 26 d.
įsakymu Nr. V- 15

 

 2021 METŲ KOKYBĖS POLITIKA

 

Zarasų profesinėje mokykloje įdiegta Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Standarto reikalavimus (5.2.1). Kokybės politika yra integrali strateginio plano dalis.
Mokykla, kaip moderni, kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas profesinio mokymo įstaiga, įsipareigoja siekti teikiamų paslaugų kokybės, atsižvelgdama į suinteresuotų šalių poreikių ir lūkesčių tenkinimą, užtikrinti kokybės politikos prieinamumą visiems bendruomenėms nariams, kurti ir stiprinti kokybės kultūrą, nuolat didinti organizacijos efektyvumą siekiant suplanuotų strateginių tikslų ir uždavinių, prisiimdama atsakomybę už kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, strateginę plėtrą, riziką ir galimybes, kurios daro įtaką paslaugų vartotojams, suinteresuotoms šalims, standarto teisiniams ir kitiems reikalavimams nuolat gerindama mokymo(si), perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tinkamumą. 

KOKYBĖS TIKSLAI 

  • Gerinti mokymo(si) paslaugas, naujinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į besimokančiųjų ir darbo rinkos poreikius, į nuolatinę ekonomikos ir technologinių procesų plėtrą.
  •  Tikslingai sieti įtraukųjį ugdymą su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.
  • Sudaryti bendrojo ugdymo dalykų, profesijos mokytojams, administracijos darbuotojams sąlygas nuolat ir kryptingai kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiuose projektuose, palaikant bei plečiant tarptautinius, socialinius ryšius, siekiant perimti ir skleisti gerąją patirtį
  • Kurti skatinančią mokytis aplinką ir atnaujinti infrastruktūrą.
  • Stiprinti socialinę sanglaudą
  • Užtikrinti jog vykdant veiklą būtų laikomasi galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.