Kokybės politika

PATVIRTINTA
Zarasų profesinės
mokyklos direktoriaus
2020 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V- 9

 

2020 METŲ KOKYBĖS POLITIKA

Zarasų profesinėje mokykloje įdiegta Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Standarto reikalavimus (5.2.1). Kokybės politika yra integrali strateginio plano dalis.
Mokykla, kaip moderni, kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas profesinio mokymo įstaiga, įsipareigoja siekti teikiamų paslaugų kokybės, atsižvelgdama į suinteresuotų šalių poreikių ir lūkesčių tenkinimą, užtikrinti kokybės politikos prieinamumą visiems bendruomenėms nariams, kurti ir stiprinti kokybės kultūrą, nuolat didinti organizacijos efektyvumą siekiant suplanuotų strateginių tikslų ir uždavinių, prisiimdama atsakomybę už kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, strateginę plėtrą, riziką ir galimybes, kurios daro įtaką paslaugų vartotojams, suinteresuotoms šalims, standarto teisiniams ir kitiems reikalavimams nuolat gerindama mokymo(si), perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tinkamumą.

 KOKYBĖS TIKSLAI

1. Gerinti mokymo(si) paslaugas, tobulinti ir naujinti programas ir kokybės vadybos

sistemą, atsižvelgiant į klientų poreikius, lūkesčius.

2. Modernizuoti mokymo(si) aplinkas ir profesinio rengimo bazę.

3. Sudaryti bendrojo ugdymo dalykų ir profesijos mokytojams sąlygas kelti kvalifikaciją,

dalyvauti stažuotėse realiose darbo vietose.

4. Parengti ir vykdyti Zarasų profesinės mokyklos tarptautiškumo strategiją.

5. Diegti skaitmenines technologijas į ugdymo procesą, užtikrinant mokymo ir mokymo(si) procesų prieinamumą ir geresnę kokybę.

6. Aktyviai vykdyti sveikatą stiprinančios mokyklos sisteminę ir ilgalaikę programinę veiklą.

7. Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.