Darbo pasiūlymai

 ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIS

Patvirtinta konkurso Zarasų profesinės mokyklos  direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. P1-133 „DĖL KONKURSO ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“, 2023 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. P1-137 „DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2023 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. P1-133 „DĖL KONKURSO ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“):

Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

Nariai:

Sandra Ragėnaitė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vedėja;

Joana Vilimienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Profesinio mokymo skyriaus vedėja;

Jonas Cesevičius, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktorius (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovas);

Titas Kesilis, Zarasų profesinės mokyklos mokinys (mokyklos tarybos deleguotas atstovas);

Dalia Vitkūnienė, Zarasų profesinės mokyklos tarybos narė (mokyklos tarybos deleguota atstovė);

Jurgis Dumbrava, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius (socialinių partnerių atstovas).

Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

Rita Jucienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus patarėja (asmuo, pavaduojantis Komisijos sekretorę Airą Dudėnienę).

Konkurso Zarasų profesinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos data 2023 m. rugsėjo 21 d.

ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS KONKURSO SĄLYGOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, skelbia konkursą Zarasų profesinės mokyklos direktoriaus (-ės) pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2023 m. gegužės 22 d.

Pretendentų (-čių) atrankos posėdis vyks 2023 m. rugsėjo 21 d. 

Direktorius (-ė) vykdo šias pagrindines funkcijas:

1) organizuoja profesinio mokymo įstaigos veiklą, įgyvendindamas strateginį profesinio mokymo įstaigos valdymą; vadovauja rengiant profesinio mokymo įstaigos strateginį ir metinį planus, užtikrina jų įgyvendinimą; organizuoja profesinio mokymo įstaigos veiklos įsivertinimą ir stebėseną, analizuoja išteklių būklę ir atsako už profesinio mokymo įstaigos veiklos rezultatus;

2) vadovauja kuriant lyderystės ugdymui kultūrą, išlaikant ir stiprinant kiekvienam mokiniui mokytis ir savo galimybėms atskleisti palankią aplinką;

3) kuria, tobulina ir įgyvendina personalo valdymo priemones, sudaro galimybes ir skatina darbuotojus, užtikrina jų profesinį tobulėjimą ir Pedagogų etikos kodekso normų laikymąsi;

4) bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), vietos bendruomene ir partneriais, siekdamas profesinio mokymo įstaigos tikslų, kartu su profesinio mokymo įstaigos savivaldos institucijomis sprendžia svarbiausius įstaigos veiklos klausimus; bendradarbiauja su institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, siekdamas efektyvaus profesinio mokymo įstaigos valdymo, ugdymo kokybės ir mokinių saugumo;

5) kiekvienais metais iki sausio 20 dienos teikia profesinio mokymo įstaigos bendruomenei ir profesinio mokymo įstaigos tarybai (savivaldos institucijai) svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;

6) atlieka kitas funkcijas, nustatytas profesinio mokymo įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose.

Visas pareigybių aprašymas čia.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams (-ėms):

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą (nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsigalios kvalifikacinis reikalavimas vadovui (-ei) turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją).

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio kvalifikacijas, vykdydama formaliojo profesinio mokymo programas, teikia mokykla;

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas turėtų būti ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai).

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai (-ės) pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą „Europass“ CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento (-ės) siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento (-ės) nuostatos apie vadovavimą ir vadovo (-ės) vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento (-ės) kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento (-ės) vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją. Kompetencijų vertinimo ataskaitai gauti pretendentas (-ė) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (2023 m. gegužės 22 d.) turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje (toliau – NŠA) (skirdama pretendentų (-čių) kompetencijų vertinimo laiką, NŠA pirmenybę teikia pretendentui (-ų), kuris (-i) jau yra pateikęs (-usi) Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai prašymą dėl dalyvavimo konkurse) https://www.nsa.smm.lt/vadovu-ir-pedagogu-vertinimas/pretendentu-kompetenciju-vertinimas/.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu (-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams (-­ėms), baigusiems (-ioms) atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems (-ioms) ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Zarasų profesinės mokyklos direktoriui (-ei) darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“. Direktoriaus (-ės) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti nuo 11,9 iki 19,04, taip pat gali būti nustatyta mėnesinės algos kintamoji dalis iki 50 procentų nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies.

Pretendentas (-ė) ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 11 d. įskaitytinai pateikia dokumentus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai elektroniniu paštu smmin@smsm.lt arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai adresu A. Volano g. 2, 01124 Vilnius. Dokumentų originalai pateikiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui atrankos dieną.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 612 34 983.

 

Papildoma informacija apie konkursą čia.